OBAVIJEST O UVOĐENJU POREZA NA NEKRETNINE OD 1.1.2018. 9.8.2017


Temeljem članka 20.
stavka 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16) koji je
stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, sve jedinice lokalne samouprave dužne
su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine. Općina Drnje od 1. siječnja 2018.
godine uvodi porez na nekretnine, a ukida se komunalna naknada.

 

Obavještavaju se svi
porezni obveznici (vlasnici ili korisnici nekretnina):

·        
Da
je predmet oporezivanja nekretnina (bez obzira je li legalizirana ili ne, i bez
obzira je li u zoni ili izvan građevinske zone)


·        
Da
se nekretninom smatra:


1.      Stambeni prostor za trajno ili
povremeno stanovanje


2.      Poslovni prostor prema stvarnoj
djelatnosti


3.      Garažni prostor

4.      Drugi pomoćni prostori koji služe
glavnom prostoru koji ima svoju svrhu (zajednički dijelovi/prostorije, ljetne
kuhinje, zimski vrtovi…)


5.      Ostali prostori bez namjene-izvedeni
prostori, ali bez namjene, izgrađeni objekti bez poslovanja


6.      Građevinsko zemljište koji se koristi
u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,


7.      Neizgrađeno građevinsko zemljište ako
se nalazi unutar građevinskog područja-izdani akti, ruševina i započeta gradnja


·        
Da
se ne smatra nekretninom kao predmetom oporezivanja:


1.      Gospodarske zgrade koje nisu
stambeni, poslovni, garažni ni drugi pomoćni prostori, a nemaju namjenu, jedino
ako su u djelatnosti, tj. ako su poslovni prostor


2.      Privremene građevine

3.      Opća dobra: ceste, komunalna
infrastruktura…


·        
Da
je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu
Zakona to je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna
obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika (korisnik koji
ugovorom ili nekim drugim pravnim poslom koristi nekretninu) ako se koristi
nekretnina u vlasništvu općine, grada ili županije ili Republike Hrvatske, ako
nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat


·        
Da
se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine
(prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje
zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta


·        
Da
se godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine
utvrđuje množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta
namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd)


·        
Da
se rješenje o porezu na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku
godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 1. siječnja tekuće
godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja
na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske
godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze tj. sve činjenice koje
utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika, primjenjuju
se od sljedeće kalendarske godine


·        
Da se rješenjem o
porezu na nekretnine utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po m2
obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza i rokovi plaćanja.


·        
Da se Općini
Drnje mogu dostaviti podaci iz članka 40. Zakona o lokalnim porezima na Obrascu
koji se može pronaći na web stranicama Općine (www.drnje.hr). Također, Općina Drnje će pozvati poreznog obveznika
da dostavi sve ili dio podataka ako njima ne raspolaže, a ukoliko porezni
obveznik ne dostavi tražene podatke, porezna obveza će se utvrditi na osnovi
podataka kojima raspolaže s najvišim koeficijentima
utvrđenima Zakonom o lokalnim porezima za stanje i dob nekretnine.


                                            

                                                                                                                       


                                                                                                                                     OPĆINA DRNJE  


ikona
UPUTE-POREZ NA NEKRETNINE   

dividerikona
OBRAZAC-POREZ NA NEKRETNINE   

divider

< < <