Prostorni planoviPročišćeni tekst odluke o donošenju PPU Općine Drnje
Službeni glasnik KCKŽ Županije br. 13/2017.

II. izmjene i dopune PPUO Drnje
Službeni glasnik KCKŽ Županije br. 3/2017.

KARTE

KARTA_1_NAMJENA.pdf
KARTA_2_INFRASTRUKTURNI_SUSTAVI.pdf
KARTA_3_UVJETI_ZA_KORISTENJE_UREDJENJE_I_ZASTITU_PROSTORA.pdf
KARTA_4_1_GRADJEVINSKO_PODRUCJE_NASELJA_DRNJE_I_BOTOVO.pdf
KARTA_4_2_GRADJEVINSKO_PODRUCJE_NASELJA_TORCEC.pdf
KARTA_4_3_IZDVOJENA_PODRUCJA_JEZERA_SODERICA.pdf
KARTA_4_4_IZDVOJENA_PODRUCJA_GRADJEVINSKA_PODRUCJA_I_EKSPLOATACIJSKA_POLJA.pdf
KARTA_4_5_IZDVOJENO_GRADJEVINSKO_PODRUCJE_TURISTICKO-UGOSTITELJSKE_NAMJENE.pdf
KARTA_4_6_IZDVOJENO_GRADJEVINSKO_PODRUCJE_SPORTSKO-REKREACIJSKE_NAMJENE.pdf
KARTOGRAMI

KARTOGRAM_1_TERITORIJALNO-POLITICKI_USTROJ.pdf
KARTOGRAM_2_SUSTAV_SREDISNJIH_NASELJA_I_RAZVOJNIH_SREDISTA.pdf
KARTOGRAM_3_PROMETNICE.pdf
KARTOGRAM_4_NERAZVRSTANE_CESTE_I_POLJOPRIVREDNE_POVRSINE.pdf
KARTOGRAM_5_1_POSTA_I_TELEKOMUNIKACIJE.pdf
KARTOGRAM_5_2_1_PLINOOPSKRBA_I_EPU.pdf
KARTOGRAM_5_2_2_ELEKTROENERGETSKI_SUSTAVI.pdf
KARTOGRAM_5_3_1_KORISTENJE_VODA_I_ODVODNJA_OTPADNIH_VODA.pdf
KARTOGRAM_5_3_2_UREDJENJE_VODOTOKA_I_VODA.pdf
KARTOGRAM_6_POSTUPANJE_S_OTPADOM.pdf
TEKST

ODLUKA_II._ID_PPUO_DRNJE_IZVORNIK.pdf
Sluzbeni_glasnik_br3_2017.pdf
Obvezni prilozi

I._OBRAZLOZENJE_II_ID_PPUO_DRNJE_IZVORNIK.pdf
II._ZAHTJEVI_PREMA_CLANKU_90.pdf
III._OSPUO_PROCEDURA.pdf
IV._IZVJESCE_O_JAVNOJ_RASPRAVI_II_ID_PPUO_DRNJE_NASLOV.pdf
IV._IZVJESCE_O_JAVNOJ_RASPRAVI_II_ID_PPUO_DRNJE.pdf
V._SAZETAK_ZA_JAVNOST_NASLOV.pdf
V._SAZETAK_ZA_JAVNOST.pdf
VI._EVIDENCIJA_POSTUPKA_IZRADE_I_DONOSENJA_PROSTORNOG_PLANA.pdf
VII._POPIS_SEKTORSKIH_DOKUMENATA_I_PROPISA.pdf


I. izmjene i dopune PPUO Drnje

KARTE

K_1-Koristenje_i_namjena_povrsina_izvornik.jpg
K_2-Infrastrukturni_sustavi_IZVORNIK.jpg
K_2-Infrastrukturni_sustavi_IZVORNIK.jpg
K_4.3_Stara_Soderica_IZVORNIK.jpg
K_4.3_Stara_Soderica_IZVORNIK.jpg
K_4.5_Turisticko_naselje_IZVORNIK.jpg
K_4.5_Turisticko_naselje_IZVORNIK.jpg
K_4_2_Torcec_IZVORNIK.jpg
KARTOGRAMI

Kartogram_1_Ter_pol_ustroj.jpg
Kartogram_2_Sustav_naselja.jpg
Kartogram_3_Ceste.jpg
Kartogram_4_Nerazvrstane_ceste.jpg
Kartogram_5.1._Posta_i_elektronicke_komunikacije.jpg
Kartogram_5.2.1._Plinoopskrba.jpg
Kartogram_5.2.2.Elektroenergetika.jpg
Kartogram_5.3.1._Koristenje_voda_i_odvodnja_otpadnih_voda.jpg
Kartogram_5.3.2._Uredjenje_vodotoka_i_voda.jpg
Kartogram_6._Postupanje_s_otpadom.jpg
TEKST

I_IiD_PPUO_Drnje_Odredbe_IZVORNIK.pdf
IiD_DRNJE_Elaborat_i_Odredbe_IZVORNIK.pdf
rjesenje-trgovacki.pdf
SG_KKZ_Objava_Broj1-12.pdf
Obvezni prilozi

SG_KKZ_Objava_Broj1-12.pdf


Osnovni PPUO Drnje
Službeni glasnik KCKŽ Županije br. 6/2006.
Službeni glasnik KCKŽ Županije br. 7/2006. - ispravak

KARTE

Drnje25000_01.pdf
Drnje25000_02.pdf
Drnje25000_03.pdf
Drnje_5000_Drnje_i_Botovo_4_1.pdf
Drnje_5000_Torcec_4_2.pdf
Drnje_5000_Soderica_4_3.pdf
Drnje_5000_Gradjevinske_zone_i_ekspoloatacijska_polja_4_4.pdf
KARTOGRAMI

Drnje_teritorijalni_01.pdf
Drnje_ceste_02.pdf
Drnje_razvojna_sredista_03.pdf
Drnje_posta_tele_4.1.pdf
Drnje_plin_4_2_1.pdf
Drnje_struja_4_2_2.pdf
Drnje_vodoopskrba_4_3.pdf
Drnje_uredjenje_voda_4_3_2.pdf
Drnje_otpad_5.pdf
TEKST

Odluka__PPUO_Drnje.PDF
Obrazlozenje_PPUO_Drnje.PDF