Pravo na pristup informacijamaGodisnje_izvjesce_za_2017.g.pdf

Godisnje_izvjesce_za_2017.g.csv

Godisnje_izvjesce_za_2016.g.pdf

Godisnje_izvjesce_za_2015.g.pdf

Kriteriji_za_odredivanje_visine_naknade_troskova_dostave_informacije-1.pdf

Obrazac-1-Upisnik.pdf

Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama.pdf

Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije.pdf

Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija.pdf

SLUZBENIK_ZA_INFORMIRANJE.pdf

Zalba-protiv-rjesenja-ponovna-uporaba-informacija.pdf

Zalba-protiv-rjesenja-pristup-informacijama.pdf

Zalba-sutnja-uprave-ponovna-uporaba-informacija.pdf

Zalba-sutnja-uprave-pristup-informacijama.pdf

Odluka_o_ustrojavanju_sluzbenog_Upisnika_o_zahtjevima_na_pravo_na_pristup_informacijama.docx

PRAVO_NA_PRISTUP_INFORMACIJAMA.docx

PRAVO_NA_PRISTUP_INFORMACIJAMA-RJESAVANJE_I_ROKOVI.docx