Dokumenti

Dokumenti - Akti načelnika
ikona
11.7.2018.  Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Drnje za ...   
dividerikona
6.6.2018.  Izvješće o provedbi PGO za 2017. godinu   
dividerikona
4.4.2018.  Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Drnje   
dividerikona
23.2.2018.  Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu ...   
dividerikona
31.1.2018.  Popis ugovora za 2017. godinu   
dividerikona
22.1.2018.  Popis potpora i donacija za 2017. godinu   
dividerikona
21.11.2017.  Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća &q...   
dividerikona
21.11.2017.  Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu   
dividerikona
21.11.2017.  Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te tro&#...   
dividerikona
16.11.2017.  Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utj...   
dividerikona
28.6.2017.  Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti   
dividerikona
9.2.2017.  Popis ugovora za 2016. godinu   
dividerikona
26.1.2017.  Popis potpora i donacija za 2016. godinu   
dividerikona
7.11.2016.  ODLUKA da ne treba SPUO   
dividerikona
23.8.2016.  Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene Programa u...   
dividerikona
21.6.2016.  Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu ...   
dividerikona
23.5.2016.  Odluka o osnovici za obračun plaća   
dividerikona
4.5.2016.  Izvješće o radu općinskog načelnika i zamjenice općinsk...   
dividerikona
4.5.2016.  Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te tro&#...   
dividerikona
4.5.2016.  Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu   
dividerikona
4.5.2016.  Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastru...   
dividerikona
22.2.2016.  Popis ugovora za 2015. godinu   
dividerikona
18.2.2016.  Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na o...   
dividerikona
18.2.2016.  Izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2014. godine   
dividerikona
18.2.2016.  Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine   
dividerikona
18.2.2016.  Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine   
dividerikona
14.2.2016.  POPIS DODIJELJENIH POTPORA, BESPOVRATNIH SREDSTAVA I DONACIJA ZA 2015.G.   
dividerikona
29.5.2015.  Popis dodijeljenih potpora, bespovratnih sredstava i donacija za 2014. godinu   
dividerikona
28.5.2015.  Popis ugovora za 2014. godinu   
dividerikona
9.7.2014.  Izvješće o izvršenju Programa poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2013. godin...   
dividerikona
9.7.2014.  Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2013. godini   
dividerikona
9.7.2014.  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u u kulturi u 2013. godini   
dividerikona
9.7.2014.  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju u 2013. godin...   
dividerikona
9.7.2014.  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u 2013. godini   
dividerikona
9.7.2014.  Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2013. godini   
dividerikona
9.7.2014.  Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godin...   
dividerikona
9.7.2014.  Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu   
dividerikona
21.2.2014.  Zakljucak o prihvacanju Sporazuma za pomoc u kuci   
dividerikona
21.2.2014.  JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU KUĆE U DRNJU   
dividerikona
21.2.2014.  Javni poziv   
dividerikona
21.2.2014.  Odluka o naknadi za dom i paviljon   
dividerikona
21.2.2014.  Sponzorstva i donacije   
dividerikona
21.2.2014.  Procedura postupka stvaranja obveza   
dividerikona
21.2.2014.  Procedura zaprimanja i provjere racuna   
dividerikona
21.2.2014.  RJEŠENJE - clan UV DV Vrapcic   
dividerikona
21.2.2014.  Popis ugovora - antikorupcija   
divider

< natrag