Dokumenti

Dokumenti - Akti Općinskog Vijeća
ikona
3.8.2018.  Pravilnik o kreditiranju učenika i studenata s područja Općine Dr...   
dividerikona
10.7.2018.  Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine...   
dividerikona
6.6.2018.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Op&...   
dividerikona
6.6.2018.  Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad politi...   
dividerikona
6.6.2018.  Odluka o financiranju političkih stranaka za 2018. godinu   
dividerikona
6.6.2018.  Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada   
dividerikona
6.6.2018.  Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca   
dividerikona
6.6.2018.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima na području Op...   
dividerikona
6.6.2018.  Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odb...   
dividerikona
6.6.2018.  Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi PGO za 2017. godinu   
dividerikona
6.6.2018.  Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada za 2018. go...   
dividerikona
6.6.2018.  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utro#...   
dividerikona
6.6.2018.  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utro#...   
dividerikona
6.6.2018.  Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjer...   
dividerikona
6.6.2018.  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjen...   
dividerikona
6.6.2018.  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih p...   
dividerikona
6.6.2018.  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potr...   
dividerikona
6.6.2018.  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih p...   
dividerikona
6.6.2018.  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih p...   
dividerikona
6.6.2018.  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje ...   
dividerikona
6.6.2018.  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održ...   
dividerikona
6.6.2018.  Plan gospodarenja otpadom Općine Drnje za razdoblje 2017.-2022. godine   
dividerikona
6.6.2018.  Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog kom...   
dividerikona
18.5.2018.  Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Drnje   
dividerikona
23.3.2018.  Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Drnje za razdoblje 20...   
dividerikona
23.3.2018.  Odluka o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Opći...   
dividerikona
6.3.2018.  Odluka o komunalnom redu - pročišćeni tekst   
dividerikona
6.2.2018.  Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Drnje   
dividerikona
6.2.2018.  Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezak...   
dividerikona
6.2.2018.  Program potpora u poljoprivredi na području Općine Drnje u 2018. godin...   
dividerikona
6.2.2018.  Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Dr...   
dividerikona
6.2.2018.  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini   
dividerikona
6.2.2018.  Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Opći...   
dividerikona
6.2.2018.  Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području O...   
dividerikona
6.2.2018.  Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Drnje u 201...   
dividerikona
6.2.2018.  Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine D...   
dividerikona
6.2.2018.  Program javnih potreba u sportu na području Općine Drnje u 2018. godin...   
dividerikona
6.2.2018.  Program javnih potreba u kulturi na području Općine Drnje u 2018. godi...   
dividerikona
6.2.2018.  Odluka o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj potpori povodom rođenja...   
dividerikona
6.2.2018.  Odluka o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama i ...   
dividerikona
2.2.2018.  Pravilnik o dodjeli jednokratnih pomoći-donacija   
dividerikona
21.11.2017.  Odluka o dopuni Odluke o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izva...   
dividerikona
21.11.2017.  Program o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine ...   
dividerikona
21.11.2017.  Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastru...   
dividerikona
21.11.2017.  Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu   
dividerikona
21.11.2017.  Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnom redu   
dividerikona
21.11.2017.  Odluka o komunalnom redu   
dividerikona
21.11.2017.  Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zašti...   
dividerikona
21.11.2017.  Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova S...   
dividerikona
21.11.2017.  Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik   
dividerikona
21.11.2017.  Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i prora&#...   
dividerikona
21.11.2017.  Rješenje o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva ...   
dividerikona
21.11.2017.  Odluka o naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika   
dividerikona
21.11.2017.  Odluka o naknadama troškova članovima Općinskog vijeća   
dividerikona
21.11.2017.  Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu ...   
dividerikona
21.11.2017.  Odluka o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika   
dividerikona
21.11.2017.  Rješenje o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća   
dividerikona
21.11.2017.  Rješenje o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća   
dividerikona
21.11.2017.  Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća   
dividerikona
21.11.2017.  Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja   
dividerikona
21.11.2017.  Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije   
dividerikona
21.11.2017.  Odluka o povjeravanju poslova obračunavanja i naplate poreza na potroš...   
dividerikona
21.11.2017.  Odluka o općinskim porezima   
dividerikona
21.11.2017.  Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpa...   
dividerikona
21.11.2017.  Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odb...   
dividerikona
21.11.2017.  Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Drnje za 2016. godinu   
dividerikona
21.11.2017.  Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada u 2017. god...   
dividerikona
21.11.2017.  Program o izmjenama i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne ...   
dividerikona
21.11.2017.  Program o izmjeni Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja...   
dividerikona
21.11.2017.  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih p...   
dividerikona
21.11.2017.  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potr...   
dividerikona
21.11.2017.  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih p...   
dividerikona
21.11.2017.  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjen...   
dividerikona
21.11.2017.  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih p...   
dividerikona
21.11.2017.  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održ...   
dividerikona
21.11.2017.  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje ...   
dividerikona
21.11.2017.  Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinsko...   
dividerikona
21.11.2017.  Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vij...   
dividerikona
21.11.2017.  Plan mreže dječjih vrtića   
dividerikona
21.11.2017.  Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Drn...   
dividerikona
5.1.2017.  Odluka o socijalnoj skrbi   
dividerikona
5.1.2017.  Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Drnje u 201...   
dividerikona
5.1.2017.  Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezak...   
dividerikona
5.1.2017.  Program potpora u poljoprivredi na području Općine Drnje u 2017. godin...   
dividerikona
5.1.2017.  Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Opći...   
dividerikona
5.1.2017.  Program javnih potreba u sportu na području Općine Drnje u 2017. godin...   
dividerikona
5.1.2017.  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini   
dividerikona
5.1.2017.  Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Dr...   
dividerikona
5.1.2017.  Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području O...   
dividerikona
5.1.2017.  Program javnih potreba u kulturi na području Općine Drnje u 2017. godi...   
dividerikona
5.1.2017.  Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastru...   
dividerikona
5.1.2017.  Program o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine ...   
dividerikona
5.1.2017.  Program o izmjeni Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja...   
dividerikona
5.1.2017.  Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Opć...   
dividerikona
25.10.2016.  Program ukupnog razvoja Općine Drnje od 2015. do 2020. godine   
dividerikona
23.5.2016.  Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Drnje   
dividerikona
23.5.2016.  Odluka o koeficijentima za obračun plaća - izmjena   
dividerikona
23.5.2016.  Odluka o koeficijentima za obračun plaća   
dividerikona
4.5.2016.  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području...   
dividerikona
4.5.2016.  Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Drnje za ...   
dividerikona
4.5.2016.  Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Drnje u...   
dividerikona
4.5.2016.  Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelni...   
dividerikona
4.5.2016.  Odluka o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnološk...   
dividerikona
4.5.2016.  Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada   
dividerikona
4.5.2016.  Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odb...   
dividerikona
4.5.2016.  Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpa...   
dividerikona
4.5.2016.  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održ...   
dividerikona
4.5.2016.  Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Op&#...   
dividerikona
4.5.2016.  Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad politi...   
dividerikona
4.5.2016.  Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vij...   
dividerikona
26.1.2016.  Program javnih potreba u kulturi na području Općine Drnje u 2016. godini   
dividerikona
21.1.2016.  Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Drnje u 2016. godini   
dividerikona
21.1.2016.  Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Drnje u 2016. god...   
dividerikona
21.1.2016.  Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Drnj...   
dividerikona
21.1.2016.  Program javnih potreba u sportu na području Općine Drnje u 2016. godini   
dividerikona
21.1.2016.  Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Drnje u 2016. god...   
dividerikona
21.1.2016.  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini   
dividerikona
21.1.2016.  Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgr...   
dividerikona
21.1.2016.  Program potpora u poljoprivredi u 2016. godini   
dividerikona
21.1.2016.  Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Drnje za 2016. godinu   
dividerikona
21.1.2016.  Proračun Općine Drnje za 2016. godinu   
dividerikona
21.1.2016.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015. godinu   
dividerikona
21.1.2016.  Izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu   
dividerikona
5.2.2015.  Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Drnje u 2015. godini   
dividerikona
5.2.2015.  Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgr...   
dividerikona
5.2.2015.  Program poticanja poljoprivredne proizvodnje na području Općine Drnje u 2015. go...   
dividerikona
5.2.2015.  Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Drnje u 2015. god...   
dividerikona
5.2.2015.  Program javnih potreba u kulturi na području Općine Drnje u 2015. godini   
dividerikona
5.2.2015.  Program javnih potreba u sportu na području Općine Drnje u 2015. godini   
dividerikona
5.2.2015.  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini   
dividerikona
5.2.2015.  Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Drnje u 2015. god...   
dividerikona
5.2.2015.  Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Drnj...   
dividerikona
5.2.2015.  Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Drnje za 2015. godinu   
dividerikona
5.2.2015.  Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije   
dividerikona
5.2.2015.  Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugov...   
dividerikona
5.2.2015.  odluka o izradi II. Izmjena i dopuna PPUO Drnje   
dividerikona
29.1.2015.  Izmjene i dopune Proračuna za 2014. godinu   
dividerikona
9.7.2014.  Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Drnje za 2013. godinu   
dividerikona
9.7.2014.  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa poticanja poljoprivredne pro...   
dividerikona
9.7.2014.  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skr...   
dividerikona
9.7.2014.  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2...   
dividerikona
9.7.2014.  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolsko...   
dividerikona
9.7.2014.  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u 20...   
dividerikona
9.7.2014.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Drnje za 2013. godinu   
dividerikona
9.7.2014.  Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama   
dividerikona
9.7.2014.  Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica   
dividerikona
9.7.2014.  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastruk...   
dividerikona
9.7.2014.  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrast...   
dividerikona
9.7.2014.  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014. g...   
dividerikona
9.7.2014.  Statut Općine Drnje   
dividerikona
24.2.2014.  Zaključak o usvajanju izvješća revizije   
dividerikona
24.2.2014.  Program održavanja kom. infr. 2014.g.   
dividerikona
24.2.2014.  Program gradnje kom. infrastrukture 2014.g.   
dividerikona
24.2.2014.  Program - šumski doprinos za 2014.g.   
dividerikona
24.2.2014.  Program - sport 2014.   
dividerikona
24.2.2014.  Program - predškolski odgoj 2014.g.   
dividerikona
24.2.2014.  Program - kultura 2014.   
dividerikona
24.2.2014.  Program poticanja polj.proizv. 2014.   
dividerikona
24.2.2014.  Plan - socijalna skrb 2014.g.   
dividerikona
24.2.2014.  Odluka o izvršavanju Proračuna 2014.g.   
dividerikona
24.2.2014.  Izmjena Programa gradnje kom.infr. 2013.g.   
dividerikona
24.2.2014.  Izmjena Programa - sport 2013.g.   
dividerikona
24.2.2014.  Izmjena Programa - održ.kom.infr. 2013.g.   
dividerikona
24.2.2014.  Izmjena Programa - kultura 2013.g.   
dividerikona
24.2.2014.  Izmjena Plana za socijalnu skrb 2013.g.   
dividerikona
24.2.2014.  Odluka o nerazvrstanim cestama   
dividerikona
24.2.2014.  Odluka o raspoređivanju fin. sredstava   
dividerikona
24.2.2014.  Odluka o financiranju političkih stranaka   
dividerikona
24.2.2014.  Odluka o prijenosu vodovodne mreže   
dividerikona
24.2.2014.  Proračun za 2014. godinu   
dividerikona
24.2.2014.  Rebalans za 2013. godinu - drugi   
dividerikona
24.2.2014.  Natječaj za učeničke i studentske kredite   
dividerikona
24.2.2014.  Povjerenstvo za ravnopravnost spolova   
dividerikona
24.2.2014.  Povjerenstvo za procjenu šteta   
dividerikona
24.2.2014.  RJEŠENJE - Socijalno vijeće   
dividerikona
24.2.2014.  ODLUKA - izmjena naknade načelniku   
dividerikona
24.2.2014.  Odluka o plaći načelnika - izmjena   
dividerikona
24.2.2014.  ODLUKA - izmjena Odluke za priključak na vodu   
dividerikona
24.2.2014.  RJEŠENJE - Stožer zaštite i spašavanja   
dividerikona
24.2.2014.  Rješenje - Odbor za financije i proračun   
dividerikona
24.2.2014.  Rješenje - Odbor za statut i poslovnik   
dividerikona
24.2.2014.  Rješenje o izboru potpredsjednika   
dividerikona
24.2.2014.  Rješenje o izboru potpredsjednice   
dividerikona
24.2.2014.  Rješenje o izboru predsjednice   
dividerikona
24.2.2014.  Rješenje - Odbor za izbor i imenovanja   
dividerikona
24.2.2014.  Rješenje, Mandatna komisija   
dividerikona
24.2.2014.  Poslovnicka odluka   
dividerikona
24.2.2014.  Izmjene i dopune Proračuna za 2012. drugi   
dividerikona
24.2.2014.  Proračun Općine Drnje za 2013. godinu   
dividerikona
24.2.2014.  Program poticanja poljoprivredne proizvodnje 2013.   
dividerikona
24.2.2014.  Program odrzavanja kom.inf. 2013.   
dividerikona
24.2.2014.  Program gradnje kom.infr. 2013.   
dividerikona
24.2.2014.  Program sumski doprinos 2013.   
dividerikona
24.2.2014.  Program sport 2013.   
dividerikona
24.2.2014.  Program predskolski odgoj 2013.   
dividerikona
24.2.2014.  Program kultura 2013.   
dividerikona
24.2.2014.  Program - izmjena sumski doprinos 2012.   
dividerikona
24.2.2014.  Program - izmjena poljoprivreda 2012.   
dividerikona
24.2.2014.  Program - izmjena kom.inf. 2012.   
dividerikona
24.2.2014.  Plan - socijalna skrb 2013.   
dividerikona
24.2.2014.  Odluka o izvršavanju Proračuna za 2013.   
dividerikona
24.2.2014.  Odluka o stavljanju izvan snage Programa za 2012.   
dividerikona
24.2.2014.  Program poticanja poljop. proiz. 2012   
dividerikona
24.2.2014.  PROGRAM odrzavanja kom. infra. 2012   
dividerikona
24.2.2014.  PROGRAM gradnje 2012   
dividerikona
24.2.2014.  PROGRAM sumski doprinos 2012   
dividerikona
24.2.2014.  PROGRAM predskolski odgoj 2012   
dividerikona
24.2.2014.  Plan potreba u socijalnoj skrbi u 2012. godini   
dividerikona
24.2.2014.  Program javnih potreba u kulturi u 2012. godini   
dividerikona
24.2.2014.  Program javnih potreba u sportu u 2012. godini   
dividerikona
24.2.2014.  Odluka o imenovanju službenika za informiranje   
dividerikona
24.2.2014.  Odluka o ustrojavanju katalog informacija   
dividerikona
24.2.2014.  Katalog informacija   
dividerikona
24.2.2014.  Odluka o izvršavanju Proračuna za 2012. godinu   
dividerikona
24.2.2014.  Proračun Općine Drnje za 2012. godinu   
dividerikona
24.2.2014.  Polugodišnji obračun za 2012. godinu   
dividerikona
24.2.2014.  Odluka o rasporedu sredstava za političke stranke   
dividerikona
24.2.2014.  Odluka o financiranju političkih stranaka   
dividerikona
24.2.2014.  Odluka o priključenju na javnu vodoopskrbu   
dividerikona
24.2.2014.  Godišnji obračun za 2011. godinu   
dividerikona
24.2.2014.  Proračun - izmjene i dopune za 2012. godinu   
dividerikona
24.2.2014.  Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju kuće   
dividerikona
24.2.2014.  Odluka o izradi Izmjena i dopuna PPUO Općine Drnje   
dividerikona
24.2.2014.  Odluka o izvršavanju Proračuna   
dividerikona
24.2.2014.  Poslovnik Općinskog vijeća   
dividerikona
24.2.2014.  Godišnji obračun Proračuna za 2008. godinu   
dividerikona
24.2.2014.  Proračun Općine Drnje za 2009. godinu   
dividerikona
24.2.2014.  Proračun za 2008.   
dividerikona
24.2.2014.  Projekcija proračuna za 2009. i 2010.   
dividerikona
24.2.2014.  Odluka o zakupu poslovnog prostora   
dividerikona
24.2.2014.  Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti   
dividerikona
24.2.2014.  Odluka - Socijalno vijeće   
dividerikona
24.2.2014.  Konsolidirani Proračun 2008.   
divider

< natrag